Absolutorium ????

forum poświęcone innym tematom związanym z harcerstwem
sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 12 cze 2007, 08:41

Tak sobie czytam i się dziwię (chociaż może nie powinienem)
Uchwała nr 39/XXXIII/2007
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP
z dnia 9 czerwca 2007 roku

w sprawie: wniosku do Rady Naczelnej w sprawie absolutorium
członkom Głównej Kwatery ZHP za 2006 rok


Działając na podstawie § 72 ust. 2 pkt 3 w związku z § 67 ust. 4 pkt 8 Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, po przeprowadzeniu głosowania nad wnioskiem do Rady Naczelnej ZHP
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Głównej Kwatery ZHP postanawia:
§ 1
Przedstawić Radzie Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego wniosek o:
1) udzielenie absolutorium:
a) harcmistrzyni Teresie Hernik - Naczelnikowi ZHP,
b) harcmistrzowi Cezaremu Huciowi - Skarbnikowi ZHP,
c) harcmistrzyni Bożenie Kamińskiej - Członkini GK ZHP,
d) harcmistrzowi Adamowi Kocherowi - Zastępcy Naczelnika ZHP,
e) harcmistrzyni Katarzynie Kwapińskiej - Zastępczyni Naczelnika ZHP,
f) podharcmistrzyni Annie Nowosad - Członkini GK ZHP,
2) nieudzielenie absolutorium harcmistrzyni Ewie Prędkiej - Członkini GK ZHP.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP

hm. Henryk Chrobak H.R.
To dopiero możemy nazwać "pozytywnością"
można spokojnie nie realizowac większości rzeczy KTÓREM MA SIę OBOWIĄZEK REALIZOWAć i co ? I NIC. CKR I TAK WNIOSKUJE O ABSOLUTORIUM.

o czym piszę ?
Komisja Rady Naczelnej ds. programu i pracy z kadrą na spotkaniu w dniu 19 maja 2007 roku przyjęła stanowisko w sprawie oceny działań Głównej Kwatery ZHP w 2006 roku, w obszarach programu i pracy z kadrą.


Oceny dokonano w oparciu o plany operacyjne do Strategii ZHP na lata 2007 – 2009, przyjęte przez RN w czerwcu 2006 roku.
W obszarze „program”:


Do pozytywnych działań roku 2006 należy zaliczyć funkcjonowanie serwisów internetowych a także wydawanie miesięczników: internetowego „Na tropie” oraz gazety instruktorskiej „Czuwaj”. Dobrze oceniamy także udział reprezentacji ZHP w zlocie Roverway, w Zlocie Skautów Europy Wschodniej „Orbis” a także w Zlocie ZHP pGK. Kontynuowana była propozycja „Gra w zielone”. Drukiem ukazał się Poradnik Drużynowego Drużyny Harcerskiej.Niestety, wiele działań zaplanowanych na rok 2006 nie odbyło się lub nie zostały one ukończone mimo zaplanowania. Do takich działań należą:

1. Działania dotyczące wspierania systemu zastępowego. W roku 2006 miały być podjęte działania dotyczące wspierania systemu zastępowego, miały być wydane drukiem: „Poradnik zastępowego” (grudzień 2006) oraz broszura z cyklu „Biblioteczka zastępowego” (grudzień 2006). Ponadto opracowany miał być materiał „Rola drużynowego w pracy z systemem zastępowym” (grudzień 2006). Niestety, w połowie roku 2007 w dalszym ciągu nie możemy korzystać z tych materiałów.

2. Opracowanie procedury postępowania wobec członków ZHP nieprzestrzegających Prawa Harcerskiego (grudzień 2006). Mimo dostępnej procedury wynikającej ze Statutu ZHP, Główna Kwatera nie zawsze reagowała na przypadki ewidentnego łamania Prawa Harcerskiego przez instruktorów ZHP.

3. Karta praw i obowiązków instruktora ZHP, której przygotowanie zaplanowano do końca 2006 roku.

4. Przygotowanie propozycji programowej na lato 2006 „Niebo gwiaździste nade mną, prawo harcerskie we mnie”. Propozycja została przygotowana, niestety komisja już w czerwcu 2006 roku oceniła tę propozycję negatywnie z uwagi na jej niski poziom merytoryczny.

5. Propozycje repertuarowo-metodyczne wydane drukiem we wkładkach do „Czuwaj” cyklu „Biblioteczka Drużynowego” (wg planów operacyjnych dwie propozycje w ciągu roku).

6. Wydanie drukiem „Poradnika dla harcerek i harcerzy zdobywających stopnie harcerskie (ochotniczka, młodzik) – październik 2006.

7. Analiza arkusza oceny hufca pod względem wsparcia dla drużynowych – nie ma informacji o wynikach tejże (raport miał być w grudniu 2006).


Zmiana wprowadzona w strukturze GK w obszarze program na początku 2006 roku, zakończyła się brakiem silnych istniejących dotychczas zespołów metodycznych. Tym samym nikt nie pracował w 2006 roku z zespołami na szczeblu chorągwi, a w drodze wprowadzenia tej zmiany zespoły chorągwiane były przekształcane a także likwidowane.

Dziś istniejące zespoły metodyczne niestety nie mają jeszcze efektów w tworzeniu wspólnoty metodyków. Nawet zespół wędrowniczy, który jako jedyny zachował ciągłość pracy, boryka się z likwidowanymi referatami wędrowniczymi, o czym można było przeczytać w jednym z numerów „Na tropie”.


Program Zlotu w Kielcach wciąż jest niekompletny (jego przygotowania rozpoczęły się dopiero we wrześniu 2006 r.) a problemy organizacyjne przesłaniają nie tylko brak zmotywowanej kadry, ale brak jakiejkolwiek kadry programowej. Pod koniec maja 2007 nadal brakuje kadry w trzech z pięciu miejsc programowych. Zlot, który mógłby stworzyć wspólnotę kadry programowej niestety nie jest do tego wykorzystywany.


Stulecie Skautingu właściwe zostało zepchnięte na margines działań programowych. Wprowadzanie innych, poza JS-JP, propozycji programowych np. „Niebo gwiaździste nade mną…” oraz energia zużyta na promowanie propozycji „Mam szczerą wolę…” - propozycji, której nadal nie ma, spowodowały zatracenie rangi propozycji „Jeden świat – jedno przyrzeczenie”, która miała połączyć wszystkie środowiska w obchodach stulecia skautingu.Działaniem, które zostało zaprzepaszczone bezpowrotnie, była dyskusja instruktorska przed Zjazdem Programowym. XXXIII Zjazd ZHP zdecydował, ze dyskusja programowa, dyskusja o wychowaniu oraz o rozumieniu Prawa Harcerskiego będzie trwała dwa lata i zakończy się podsumowaniem na Zjeździe w 2007 roku. Niestety przez cały rok 2006 nie wydarzyło się nic, co mogłoby naszą organizację do tego realnie przygotować. A Zjazd Programowy w zamyśle Głównej Kwatery miał być sprowadzony jedynie do aktualności zapisów Prawa Harcerskiego. Co zresztą wynikało z rzetelnie przygotowanego materiału: „Przed Zjazdem Programowym ZHP cz.1”. Nawet po zwołaniu Zjazdu Programowego przez Radę Naczelną realne działania przygotowujące Zjazd rozpoczęły się dopiero pod koniec roku 2006.

W obszarze „praca z kadrą”:


Na początku 2006 roku powołano Wydział pracy z kadrą z licznymi zespołami, które okazały się jednak fikcyjne a projekty niezrealizowane. Efektem pozytywnym było wydanie poradnika „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej”. Natomiast zmiana struktury w tym obszarze niestety (może z uwagi na jej niezrozumienie) nie przyniosła pozytywnych efektów, a ranga CSI została obniżona do zespołu prowadzącego formy szkoleniowe.


Komisja ocenia negatywnie funkcjonowanie Centralnej Szkoły Instruktorskiej przede wszystkim ze względu na brak komendanta CSI przez pierwszy kwartał oraz sposób szukania osoby na tę funkcję od lipca do listopada. Stworzenie kalendarza form kształceniowych CSI dopiero w połowie roku. Brak zasad pracy z instruktorami ze srebrną i złotą Odznaką Kadry Kształcącej, czego konsekwencją jest brak zespołu instruktorów CSI.


Komisja docenia pracę Centralnej Szkoły Instruktorskiej od chwili, gdy komendantem CSI został hm. Grzegorz Całek. Udało się doprowadzić do potrzebnych zmian w dokumentach dotyczących kształcenia. Niestety jednak duża liczba form szkoleniowych, zmiany w dokumentach oraz dobre funkcjonowanie strony internetowej nie zamykają kwestii pracy z kadrą, a tej niestety nie było.


W 2006 roku nie powstały (mimo zaplanowania) procedury dla dorosłych wstępujących do organizacji. Nie zostały też stworzone opisy funkcji. Brak jest procedur związanych z uznawalnością i koniecznością przeszkolenia kadry, która obejmuje nowe funkcje oraz kadry kontynuującej pełnienie funkcji, oceną jakości kształcenia oraz wyciągania konsekwencji w przypadku niezgodności ze standardami, tym samym nie odbyło się wdrożenie procedur przez harcerskie komendy.Ponadto:


1. Nie odbyła się konferencja o roli młodych w budowaniu organizacji zaplanowana na październik 2006.

2. Brak jest opracowania zasad postępowania w sytuacjach trudnych w pracy z wychowankiem (czerwiec 2006).

3. Brak poradnika „hufcowy zespół kadry kształcącej” (ukazał się w wersji elektronicznej w marcu 2007 roku).

4. Brak poradnika dla opiekuna próby instruktorskiej” (grudzień 2006).

5. Nie zostało zrealizowane zadanie: włączenie w system oceny kadry instruktorskiej zasady wydawania certyfikatu stażu wolontariackiego w różnych zakresach pracy w organizacji pozarządowej – opracowanie przykładowych rozwiązań i wprowadzenie ich do praktyki pracy i oceny kadry społecznej w GK, które miało się zakończyć do grudnia 2006 r.Przede wszystkim jednak, niezrozumiałe zmiany struktury oraz nieudolna praktyka pracy z kadrą w tym sposób odwoływania i powoływania instruktorów na funkcje w wydziałach GK, sposób rozwiązywania wydziałów stały się powodem niechęci do współpracy i braku wspólnoty instruktorów w tym obszarze.Współpraca z komisją RN ds. programu i pracy z kadrą

Zastępca Naczelnika ZHP odpowiedzialny za obszary pracy z kadrą i program hm. Adam Kocher uczestniczył w większości spotkań komisji. Gośćmi komisji byli także kierowniczka Wydziału Programowego i kierownik Wydziału Metodycznego. Nie udało nam się niestety spotkać z szefami zespołów metodycznych. Wielokrotnie obiecywane listy z nazwiskami instruktorów pracujących w wydziałach i zespołach, nigdy nie dotarły do komisji mimo próśb. Nigdy też nie udało nam się obejrzeć któregoś z wielu poradników, które, jak wynika z informacji Naczelnika, są gotowe do druku, nie zostały one także zawieszone na stronach internetowych.


Powodem tak wielu braków może być fakt, że za dwa tak ważne i duże obszary odpowiada jedna osoba. Ponadto w roku 2006 trwały przygotowania do kilku ważnych wydarzeń - Zlotu w Kielcach, udziału delegacji ZHP w Jamboree oraz Zjazdu Programowego ZHP. W opinii Komisji działania te były jednak chaotyczne i słabo przygotowane.

Poważne zastrzeżenia budzą zawirowania związane z funkcjonowaniem Wydziału Metodycznego GK, a zwłaszcza bardzo słaba współpraca programowa z zespołami chorągwianymi. W efekcie grozi to osłabianiem poczucia wspólnoty programowo - metodycznej Związku, co jest szczególnie niebezpieczne w połączeniu z osłabianiem wspólnoty organizacyjnej spowodowanym zyskiwaniem osobowości prawnej przez chorągwie.

W związku z powyższymi praca Głównej Kwatery ZHP w 2006 roku w obszarach programu i pracy z kadrą budzi uzasadniony niepokój komisji. W odczuciu komisji potrzebne są bardzo szybkie i zdecydowane działania usprawniające odpowiednie funkcjonowanie wydziałów GK odpowiedzialnych za kluczowe dla Związku obszary, którymi są program i praca z kadrą.


członkowie Komisji RN ds. programu i pracy z kadrą
JAK DLA MNIE TO PORAŻKA ALE JAK WIDAć DLA CKR-U WSZYSTKO JEST GUT

jak jeszcze komuś za mało to proszę:
Stanowisko Komisji ds. Zarządzania i Finansów Rady Naczelnej ZHP
w sprawie realizacji planów operacyjnych na 2006 rok,
realizacji wniosków z posiedzeń Komisji w 2006 rok,
realizacji budżetu Głównej Kwatery w 2006 roku
oraz działalności GK w obszarach Zarządzanie i Finanse w 2006 roku.


I. Realizacja planów operacyjnych

Rada Naczelna przyjęła w 2006 roku plany operacyjne do zadań wynikających ze Strategii Rozwoju ZHP do 2009 roku. W zakresie działań Kd/sZiF wpisano troskę o spójność i zgodność przyjmowanych dokumentów i podejmowanych uchwał ze "Strategią rozwoju ZHP do roku 2009" w obszarach "Zarządzanie"
i "Finanse". Badając wykonanie zadań przewidzianych do realizacji w 2006 r. Komisja stwierdza, że w obszarze finanse:
4.1.1- nie opracowano systemu kontroli wewnętrznej we współpracy z CKR
- opracowano i wdrożono zasady dotyczące nadzoru właścicielskiego nad
spółkami, w których ZHP jest większościowym udziałowcem.
4.1.2 – prowadzono negocjacje z wierzycielami ZHP
- opracowywano procedury lecz nie wszczęto działań związanych z
przekazaniem majątku (decyzja dopiero w styczniu br.)
- nie opracowano zasad windykacji zaległych składek
4.1.3. – nie opracowano zasad kontroli wewnętrznej w nowej sytuacji
prawnej
4.2.1 – Odbyły się 2 szkolenia skarbników i księgowych. Pozyskano partnerów
(Karwowscy, Izdebski). Nie pozyskano partnerów lecz zdobyto 2 granty
z UE (Equel-123.100 zł, Zlot – 38.000 euro)
4.2.2 - wprowadzono opłatę rejestrową, jednak uchwała został uchylona przez
CKR
- nie uproszczono procedury przekazywania składek
- opracowano system przepływu informacji finansowej w Związku, lecz nie działał on skutecznie w przypadku wielu choragwi
- system rozliczania pomiędzy szczeblami struktury zakwestionował CKR
- opracowano zasady polityki rachunkowości w ZHP
4.2.3. – nie ma raportu z monitorowania realizacji zadań wynikających
z zakresu odpowiedzialności poszczególnych funkcji
- nie ma instrukcji regulującej nowe zasady udzielania i cofania
pełnomocnictw
4.2.4 - aktualizowano przepisy wewnętrzne dostosowując je do przepisów
państwowych
- dostosowano instrukcję finansową do przepisów państwowych
- opracowano standardy sprawozdawczości finansowej
4.2.5. – nie przeprowadzono profesjonalnie kampanii 1%
- pozyskano 3 nowych partnerów karty rabatowej, ale program
zakończył się całkowitą porażką
- opracowano procedury budżetowania w ZHP
- nie ma systemu monitoringu dotacji poza wnioskami KdsZiF
- nie ma banku wniosków

4.3.1. – prowadzona jest aktualizacja umów jednak w niezadawalającym
tempie
- nie wyodrębniono majątku służącego do prowadzenia
działalności gospodarczej poza GK
4.3.2. – nie określono zasad prowadzenia działalności gospodarczej
- nie prowadzi się oceny efektywności prowadzenia dział. gosp.

Z powyższego zestawienia wynika, że stopień realizacji planów operacyjnych jest niezadawalający i nawet przy najlepszej dla GK interpretacji realizacji zadań zbliżył się do 50%

Realizacją planów operacyjnych w obszarze Zarządzanie Komisja zajmie się na następnym posiedzeniu.


II. Realizacja wniosków Komisji.

W sprawozdaniu za 2006 rok komisja ujęła wnioski zrealizowane przez Główną Kwaterę. Niestety kilka wniosków nie doczekało się realizacji, a co gorsza są wśród nich takie, których perspektyw realizacji nadal nie widać w 2007 roku.
a) nowa kadra otrzymuje umowy na okres pełnionej funkcji, ale system ten nie dotknął osób wcześniej zatrudnionych
b) nie opracowano opisów funkcji w ZHP z wykorzystaniem nazewnictwa
korzystnie lokującego instruktorów na rynku pracy po zakończeniu służby
w Związku
c) GK nadal nie posiada bazy adresowej hufców, wiele nadanych centralnie
adresów do dziś nie funkcjonuje
d) komunikaty i rozkazy pojawiają się w internecie z opóźnieniem, i to dalej na stronie prowadzonej przez Czesława Przybytka, a nie tam gdzie powinny
e) budżet nie uwzględnia planu przepływu środków pieniężnych
f) GK nie zdobyła żadnych znaczących środków europejskich pomimo
przygotowywanych projektów, w ogóle nie podjęto pracy nad
g) nie przeprowadzono audytu w spółce 4 Żywioły.III. Realizacja budżetu.

„Po wykonaniu budżetu 2006 roku GK ZHP powinna pozostać wyłącznie ze zobowiązaniami składkowymi wobec organizacji międzynarodowych, 1 ratą dla CTL UFA i ok. 900.000 zł długu wobec ZUS objętego układem ratalnym, co potwierdził Skarbnik Cezary Huć”
Tymczasem zadłużenie GK zawiera jeszcze 750.000 zł wobec Eurozetu oraz 480.000 zł długu wobec Stoczni Gdynia. GK posiada też nie ściągnięte składki na ponad 800.000 zł! Zadłużenie GK na dzień bilansowy wynosi ponad cztery miliony złotych. Pomimo sprzedaży nieruchomości przy Niemcewicza GK nie
udało się rozliczyć wszystkich tzw. starych długów. Warto jednak podkreślić, że winę za ten stan ponosi w największej mierze poprzednia Główna Kwatera, która nierzetelnie informowała Radę Naczelną o stanie zobowiązań i należności ZHP. Obecna Druhna Naczelnik pełniła wtedy funkcję Zastępcy Naczelnika.
Komisja dostrzega brak pracy z budżetem. Skarbnik zapowiedział wniesienie nowelizacji budżetu GK. Nic takiego się w ciągu roku nie wydarzyło pomimo wielu przesunięć, w tym nie planowanego obciążenia komorniczego w sprawie Ariela Fecyka.

IV. Działalność w obszarach

Szczególną troską Komisji w 2006 roku był brak należytej kontroli GK nad podmiotami zależnymi. Świadczy o tym kondycja spółki „4 Żywioły”, która przeszła w 2006 roku prawdziwy kryzys i do dziś nie znamy jej sytuacji. Komisja zajmowała się sytuacją w tej spółce. Komisja wnioskowała do GK, aby zobowiązała radę nadzorczą spółki do zlecenia firmie zewnętrznej audytu
w terminie do 30.11.06. Pomimo powtórzonego wniosku Komisji, Główna Kwatera nie zobowiązała rady nadzorczej spółki „4 Żywioły” do zlecenia firmie zewnętrznej audytu firmy. Audyt ma się odbyć przy okazji badania bilansu GK za 2006 rok. Również wnioskowane przedstawienie na RN oczekiwań właścicielskich GK wobec „4 Żywiołów” nie rozwiało powstałych wątpliwości.

Niepokój Komisji wzbudziła informacja o braku części finansowo-majątkowej do protokołu przekazania chorągwi pomiędzy byłym a obecnym komendantem Chorągwi Lubelskiej ZHP oraz nie przesyłanie do Głównej Kwatery monitorin-gu finansowego przez tą chorągiew oraz przez Chorągiew Opolską. Wg stanu na styczeń 2007 chorągwie tak realizowały obowiązek monitoringu - do miesiąca kwietnia 2006 r. przesłały dane chorągwie: Łódzka, Warmińsko-Mazurska oraz HCEE Funka. Do czerwca – Stołeczna i Kielecka, do lipca – Skaut-Tur Szczecin, do sierpnia – Podkarpacka, do września – Mazowiecka, do października – Białostocka, Wielkopolska, Zachodniopomorska. Pozostałe jednostki przesyłają dane finansowe na bieżąco.
Pomimo monitoringu okazało się, że zobowiązania Chorągwi Zachodniopomor-skiej przekroczyły stan zobowiązań przeznaczonej do likwidacji Chorągwi Opolskiej. Tymczasem ustępujący komendant odszedł w chwale i nie poniósł żadnych konsekwencji.

Zaległości składkowe Chorągwi na koniec 2006 roku przekraczają 800.000 zł.
Próby zamazania tej rzeczywistości zauważono, gdy w 2007 roku księgowano wzajemne rozliczenie zobowiązań pomiędzy GK, a Chorągwią Wielkopolską
z datą z października 2006 roku. Nie wiadomo ile jeszcze takich księgowań miało miejsce w GK.
GK nie udzieliła konkretnej odpowiedzi na ofertę Chorągwi Kujawsko-Pomor-skiej dotyczącą przejęcia i prowadzenia CWM, co mogłoby przynieść ZHP korzyści znacznie większe od 20.000 zł planowanych w budżecie 2007 roku.
Postępowanie wobec Chorągwi Opolskiej charakteryzowało się brakiem zdecydowania i prowadziło do dalszego wzrostu zadłużenia jednostki.


Porażka 1%.
Komisja ds. ZiF wnioskowała o wcześniejsze przygotowywanie komend do kampanii tj. przygotowanie i rozesłanie materiałów do hufców już jesienią oraz o wspólne posiedzenie z instruktorami GK i Komisją d/s Wizerunku i Rozwoju Liczebnego celem podsumowania akcji tegorocznej i przygotowania pomysłów na rok 2007.
Nie doszło do skutku spotkanie z komisją wizerunku w sprawie 1% z uwagi na brak czasu.
Ponieważ nie udało się zorganizować spotkania w sprawie 1% Komisja wnioskuje do GK o przedstawienie RN terminarza najbliższej kampanii, określenie sposobu jej finansowania oraz wyłonienia ewentualnego wykonawcy.
Trudno zobaczyć jakiekolwiek ślady kampanii. Znane są też efekty prac 2006 roku, które nie zasługują na komentarz.

Komisja dostrzega pozytywne działania GK, które miały miejsce w 2006 roku oceniając jednak cały rok działalności nie zalicza go do udanych. Zdecydowanemu przyspieszeniu powinna ulec realizacja strategii rozwoju ZHP
poprzez konsekwentne stosowanie się do zapisów planów operacyjnych. Rok 2006 okazał się dopiero słabym początkiem wdrażania podwójnej osobowości prawnej w organizacji. Nawet nie rozpoczęto prac nad projektem ustawy
o harcerstwie polskim do czego zobowiązywał XXXIII Zjazd ZHP.

Opinię wypracowano na posiedzeniu w Sielpi 11 maja br.
PO TYM PORAŻKA TO ZBYT MAŁE SŁOWO ale nie CKR wnioskuje ABSOLUTORIUM. Naprawdę powinniśmy sie złapać za dłonie i oddtańczyć "misie dwa"
Ostatnio zmieniony 12 cze 2007, 08:43 przez sikor, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Gajusz
Nowicjusz
Posty: 28
Rejestracja: 04 cze 2007, 08:50
Lokalizacja: Zespół ds. PR - RPM "Akademicy
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Gajusz » 12 cze 2007, 10:13

Pewnie zrobią jak każda firma z długami... zmienią nazwę np. na ZHP RP i odetną się od płacenia długów z poprzedniej firmy:)

Jak podliczyłem to ZHP prócz normalnych długów ma jeszcze jakieś 1.230 000 (milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych), druhny i druhowie płacić składki:)

A druh nie uważa, że powinni dostać absolutorium??? No druhu, proszę nie siać defetyzmu mamy obecnie najlepsze władzę jakie tylko można sobie wymarzyć:)
Nie rozumiem jak druh może myśleć inaczej to skandal.

kiubik
Stały bywalec
Posty: 928
Rejestracja: 03 sie 2004, 15:52
Lokalizacja: 144 PDH "SZANIEC"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: kiubik » 12 cze 2007, 17:01

no, ale ja rozumiem, że uchwała CKR nie jest dla RN wiążąca?
czyli nadal jest jeszcze ktoś, kto może podjąć sensowne decyzje?
phm. Jakub Król
Polski Kontyngent na Roverway 2009
były drużynowy 144 PDH "SZANIEC" im. Alka Dawidowskiego

skAlpel.harce - szukamy tłumaczy!

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 12 cze 2007, 17:54

Tak, pytanie tylko czy jest w RN wystarczająca liczba Harcerzy. Osobiście znam kilku i wiem, że zrobią to co powinni zrobić, jednak nie wiem czy Ich wystarczy. Pożyjemy zobaczymy.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

dudzin
Starszy użytkownik
Posty: 245
Rejestracja: 06 maja 2007, 21:08
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: dudzin » 12 cze 2007, 18:12

sikor pisze:Tak, pytanie tylko czy jest w RN wystarczająca liczba Harcerzy. Osobiście znam kilku i wiem, że zrobią to co powinni zrobić, jednak nie wiem czy Ich wystarczy. Pożyjemy zobaczymy.
Sikor w RN są chyba sami harcerze. Każdy z nich podejmie taką decyzję, jaką uzna za stosowną i mam nadzieję, że będzie się z niej później umiał wytłumaczyć, a w przypadku głosowania tajnego, że będzie umiał z otwartą przyłbicą powiedzieć jak głosował.
W aktualnej sytuacji "stanu wojennego" nie dolewajmy oliwy do ognia tworząc kolejne podziały na "nasi" - "wasi", "prawdziwi Harcerze" - "tylko harcerze", bo bez względu na decyzje jakie zapadną, czy to podjęte przez RN, czy przez kolejny Zjazd Nadzwyczajny wszyscy my, którym na prawdę zależy na działalności harcerskiej będziemy musieli się do tych decyzji dostosować i razem pracować.

Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 12 cze 2007, 18:13 przez dudzin, łącznie zmieniany 1 raz.
phm. Tomasz Dudziński
Komendant Hufca "Biebrzańskiego" im. 9 PSK w Grajewie
www.grajewo.zhp.pl

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 12 cze 2007, 18:25

dudzin pisze:... bo bez względu na decyzje jakie zapadną, czy to podjęte przez RN, czy przez kolejny Zjazd Nadzwyczajny wszyscy my, którym na prawdę zależy na działalności harcerskiej będziemy musieli się do tych decyzji dostosować i razem pracować.
A to nie napewno. Wszystko bowiem ma swoje granice.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

dresu
Użytkownik
Posty: 114
Rejestracja: 06 maja 2007, 16:12
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: dresu » 14 cze 2007, 01:02

Ja trochę oftopic: czy wiadomo może dlaczego dh. Kwapińska i Prędka zrezygnowała ??, bo to już 2 zmiana w ciągu roku.
14 GDH ,,Szarotka'' im. A. Powiecki
http://www.14gdh.gliwice.zhp.pl

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 14 cze 2007, 05:39

Jak znam życie to "nie pasowały do otoczenia" :/ ale może wypowie się ktoś kto siedzi bliżej tego ......
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

GBPO
Nowicjusz
Posty: 24
Rejestracja: 03 cze 2007, 08:21
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: GBPO » 14 cze 2007, 21:53

A to w nawiązaniu do sytuacji w Związku z zaistniałą propozycją Kolejnego Zjazdu Nadzwyczajnego:

Uchwała Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP nr 6/2007
z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego ZHPNa podstawie par. 65 ust. 1 Statutu ZHP Komenda Chorągwi Wielkopolskiej wnosi do Przewodniczącego ZHP o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w celu:
• dokonania zmian w treści § 37 Statutu ZHP ust. 5
- usunięcie „i komendanta hufca”
• oraz innych postanowień Statutu jeśli powyższe zmiany wpłynęłyby na ich treść
• odwołania i wyboru składu władz naczelnych wymienionych w § 35 ust. 1
pkt 3 lit b-g Statutu.

UZASADNIENIE

Zbliżający się koniec kadencji władz hufców jesienią bieżącego roku wywołuje szereg niepotrzebnych emocji. Na 41 hufców w Chorągwi Wielkopolskiej w 22 w myśl obecnych postanowień Statutu ZHP winny nastąpić zmiany na funkcji komendanta hufca. W czasie kadencji wprowadzano nowe narzędzia do monitorowania działalności komend hufców takie jak: zasady tworzenia i działania hufca oraz arkusz analizy hufca. Pozwalają one na wnikliwą ocenę działań zarówno ciał kolegialnych jak i poszczególnych członków tych ciał w tym komendantów hufców. Ograniczanie biernego prawa wyborczego powoduje w wielu środowiskach sytuację usilnych poszukiwań kandydatów na funkcję komendanta hufca. Ograniczenie stażu pełnienia funkcji na tym szczeblu w ZHP stworzy zagrożenie dla dalszego funkcjonowania niektórych hufców. W kadrach hufców nie ma rezerw ludzkich i nie ma chętnych do pełnienia funkcji komendantów hufców. Wieloletnim komendantom należy też się inny sposób przekazywania funkcji - niekoniecznie ze względu na przepracowane lata. Wpłynie to bardzo negatywnie na dalsze ich działanie.
Tocząca się od dwóch miesięcy na łamach Internetu dyskusja na temat realizacji zadań przez Główną Kwaterę ZHP związana z przygotowaniami do posiedzenia tzw. absolutoryjnego Rady Naczelnej ZHP nie ma nic wspólnego z transparentnością dokonań Władz Naczelnych, a wręcz przeciwnie jest inspiracją do wyrażania opinii negatywnych, utyskiwań, itp. Stanowiska zaprezentowane przez wewnętrzne organy Rady Naczelnej, czyli wewnętrzne stałe komisje nie mogą być przedmiotem publicznej debaty. Taką debatę na wybrane tematy może do wnętrza Związku tylko kierować Rada Naczelna jako organ statutowy. Ponadto działania komisji zarządzania i finansów stały się działaniami wchodzącymi w kompetencje Centralnej Komisji Rewizyjnej.
Zarówno działania Rady Naczelnej - w tym przyjęte uchwały - i stanowiska jak, uchwały i decyzje Głównej Kwatery nie były podejmowane w wyniku konsultacji czy analizy z zainteresowanymi (przykład: Karta Rabatowa, finansowanie władz, wewnętrzne opłaty).
W sprawach FINANSOWANIA WŁADZ NACZELNYCH niestety górę wzięły zarówno interesy członków Rady Naczelnej i Głównej Kwatery. Ponadto próba dokonania zmian władz wykonawczych tylko za pośrednictwem Rady Naczelnej daje możliwość wprowadzenia tych, którzy nie uzyskali wymaganego poparcia na XXXIII Zjeździe ZHP.
Winę za zaistniałą sytuację ponosi w równym stopniu zarówno Rada Naczelna jak
i Główna Kwatera.
W odniesieniu do CKR I NSH uważamy, że nowe wybory mogą ograniczyć koszty działalności tych ciał poprzez zmniejszenie ilości członków do minimum statutowego.

Wnosimy o zwołanie zjazdu nadzwyczajnego w terminie do końca października 2007 r.
Komendant
Chorągwi Wielkopolskiej


I to kolejna – zasygnalizowana obawa – troska - wyrażona przez zatroskane grono instruktorskie.

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 14 cze 2007, 22:09

Żeby ta troska była choć logicznie sformułowana...

...bo o intencjach to lepiej...
Ostatnio zmieniony 14 cze 2007, 22:10 przez 19kldh, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

g00rek
Stały bywalec
Posty: 1112
Rejestracja: 10 cze 2002, 11:40
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: g00rek » 14 cze 2007, 22:49

GBPO pisze:Zbliżający się koniec kadencji władz hufców jesienią bieżącego roku wywołuje szereg niepotrzebnych emocji. Na 41 hufców w Chorągwi Wielkopolskiej w 22 w myśl obecnych postanowień Statutu ZHP winny nastąpić zmiany na funkcji komendanta hufca.
To rzeczywiście tragiczne. Przez tyle lat nie wychowali sobie nastepcy.

Szkoda gadać.
hm. Michał "g00rek" Górecki
I love BP

peshoo
Stały bywalec
Posty: 482
Rejestracja: 25 kwie 2004, 17:07
Lokalizacja: Żeglarski Krąg Akademicki
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: peshoo » 14 cze 2007, 23:19

Wychowali, tylko następcy mają też inne potrzeby i niestety zaspokajają je na Wyspach :/
pwd. Michał Pesz HO
Żeglarski Krąg Akademicki
Harcerski Ośrodek Wodny STANICA

"Życie jest o wiele bardziej skomplikowane niż belka swobodnie podparta" dr hab. inż. R. K.

GBPO
Nowicjusz
Posty: 24
Rejestracja: 03 cze 2007, 08:21
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: GBPO » 15 cze 2007, 00:00

Co do tylu lat jest jeszcze tak, że przez zmiany tzw. Kadencyjności przez poszczególne Zjazdy ZHP, co niektórzy mają już więcej niż 10 lat a i może trochę więcej?
Na XXXII Zjeździe zapadła decyzja, że właśnie pora ostatecznie pozostać przy kadencyjności a tu po paru latach kolejna niespodzianka… bywa

Radek
Starszy użytkownik
Posty: 246
Rejestracja: 26 cze 2002, 22:27
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Radek » 15 cze 2007, 00:22

peshoo pisze:Wychowali, tylko następcy mają też inne potrzeby i niestety zaspokajają je na Wyspach :/
No i chyba cały czas pokutuje przekonanie, że w hufcu rządzi Komendant, a nie Komenda. Zaś w niektórych przypadkach to nawet nie tyle rządzi, co sam 'odwala' większość roboty. A na dodatek, często jest etatowcem, żyjącym z harcerstwa.

Jaki rozsądny młody człowiek będzie zainteresowany pełnieniem funkcji, która wiąże się z jednoosobową (w praktyce) odpowiedzialnością za wszystko, robieniem masy rzeczy za innych i perspektywą zostania zawodowym harcerzem..
Paweł Dobosz

19kldh
Stały bywalec
Posty: 3888
Rejestracja: 27 maja 2002, 09:19
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: 19kldh » 15 cze 2007, 05:28

http://www.kragplaskiegowezla.harc.pl/portal.php?show=2
II. DEMOKRACJA I SAMORZADNOSć W ZHP
1) Realnie demokratyczne wybory do wszystkich władz ZHP, oparte na czynnym prawie wyborczym dostępnym jedynie dla osób kierujących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.
2) Możliwość powoływania Rad Hufców.
3) Usprawnienie struktury organizacyjnej Związku m. in. w oparciu o wytyczne WOSM.
4) Skrócenie kadencji władz hufców do lat dwóch.

III. KADRA

1) Osiągnięcie stanu, w którym każdy instruktor jest przykładem postępowania zgodnego z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
2) Przywrócenie, jako kardynalnej zasady, społecznego charakteru władz ZHP.
3) Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą pełnienie funkcji instruktorskiej nie może być łączone ze świadczeniem pracy/usług na rzecz ZHP za wynagrodzeniem.
4) Wyłanianie kadry powinno następować spośród harcerzy po Przyrzeczeniu, poprzez ich praktyczną działalność w drużynach i szczepach.
5) Stworzenie nowego systemu stopni instruktorskich, pasującego do zasady uczeń-czeladnik-mistrz.
Wtedy to może nie być kadencyjności, choć ograniczenie w formie np. "...maksimum 6lub8 lat w ciągu 10 lat..." byloby chyba dobre i wtedy.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2007, 05:33 przez 19kldh, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. Czesław Przybytek HR
http://19kldh.pl
tel. 519-160-185

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Inne”