[1 kwietnia] Nowe porozumienie - Musimy Zamnkąć Forum!

jak korzystać z forum, uwagi
StaryWilk
Stały bywalec
Posty: 2830
Rejestracja: 28 lut 2003, 13:47
Lokalizacja: Biały Szczep
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: StaryWilk » 01 kwie 2008, 14:18

Janusz ...robaczków nie lubisz, nawet wirusów komputerowych ?

StaryWilk
Stały bywalec
Posty: 2830
Rejestracja: 28 lut 2003, 13:47
Lokalizacja: Biały Szczep
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: StaryWilk » 01 kwie 2008, 14:23

USTAWA O KONTROLI PUBLIKACJI I WIDOWISK

Art. 1.

1. Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia wolność słowa i
druku w publikacjach i widowiskach.

2. Ochrona i zapewnienie realizacji wolności słowa i druku w
publikacjach i widowiskach jest obowiązkiem organów i
instytucji państwowych oraz organizacji politycznych i
społecznych.

3. Korzystanie z wolności słowa i druku w publikacjach i
widowiskach regulowane jest niniejsza ustawa.

Art. 2.

Korzystając z wolności słowa i druku w publikacjach i
widowiskach nie można:

1) godzić w niepodległość lub integralność terytorialną
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

2) nawoływać do obalenia, lżyć, wyszydzać lub poniżać
konstytucyjny ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

3) godzić w konstytucyjne zasady polityki zagranicznej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej sojusze,

4) uprawiać propagandy wojennej,

5) ujawniać wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, w
tym tajemnicę gospodarczą oraz tajemnicę służbową dotyczącą
obronności i Sił Zbrojnych,

6) nawoływać do popełnienia przestępstwa lub je pochwalać,

7) ujawniać bez zgody zainteresowanych stron wiadomości z
postępowania przygotowawczego oraz rozpowszechniać
wiadomości z rozprawy sadowej prowadzonej z wyłączeniem
jawności,

8) naruszać uczuć religijnych i uczuć osób niewierzących,

9) propagować dyskryminacji narodowościowej i rasowej,

10) propagować treści szkodliwych obyczajowo, a w
szczególności alkoholizmu, narkomanii, okrucieństwa i
pornografii.

Art. 3.

1. Przeznaczone do rozpowszechniania publikacje i widowiska
podlegają kontroli wstępnej organów kontroli publikacji i
widowisk.

2. Organami kontroli publikacji i widowisk są:

1) okręgowe urzędy kontroli publikacji i widowisk,
działające jako organy pierwszej instancji, zwane w dalszych
przepisach okręgowymi urzędami.

2) Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk, działający
jako centralny organ w sprawach kontroli publikacji i
widowisk, zwany w dalszych przepisach Głównym Urzędem.

Art. 4.

1. Nie podlegają kontroli wstępnej:

1) przemówienia posłów i radnych wygłoszone na jawnych
posiedzeniach Sejmu i rad narodowych oraz ich organów, jak
również interpelacje i zapytania posłów i radnych,

2) orzeczenia sądów, kolegiów do spraw wykroczeń oraz
organów orzekających w sprawach pracowniczych wraz z
uzasadnieniem, chyba że jawność uzasadnienia została
wyłączona,

3) akty normatywne i inne akty prawne o charakterze ogólnym,
w tym narodowe plany społeczno-gospodarcze i plany
zagospodarowania przestrzennego, a także sprawozdania i
opinie urzędowe,

4) druki i formularze urzędowe organów państwowych i innych
państwowych jednostek organizacyjnych, a także druki i
formularze spółdzielczych i gospodarczych jednostek
organizacyjnych przeznaczone do użytku służbowego tych
jednostek,

5) publikacje statystyczne podlegające kontroli Głównego
Urzędu Statystycznego,

6) mapy samoistne, ich zestawy i mapy stanowiące załączniki
do publikacji podlegające kontroli Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii,

7) podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne zatwierdzone
przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania,

8) publikacje naukowe i dydaktyczne szkół wyższych, placówek
Polskiej Akademii Nauk, samodzielnych placówek
naukowo-dydaktycznych, instytutów naukowo-badawczych i
placówek typu naukowo-badawczego utworzonych zgodnie z
obowiązującymi przepisami, zakładów kształcenia duchownych i
zarejestrowanych stowarzyszeń naukowych, a także druki tych
instytucji służące zbieraniu danych dla celów badawczych,

9) prace przejściowe i magisterskie oraz prace dyplomowe, a
także rozprawy doktorskie i habilitacyjne wykonywane w
ilościach niezbędnych do uzyskania dyplomu lub
przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego w
instytucjach określonych w pkt 8,

10) zaaprobowane przez Kościół Katolicki oraz inne kościoły
i związki wyznaniowe pisma, obrazy i nagrania o charakterze
przekazu wiary, dokumenty, teksty liturgiczne, teologiczne,
zakonne, modlitewne, katechetyczne i duszpasterskie, teksty
prawa kościelnego, zawiadomienia i informatory, transmisje
obrzędów religijnych w audycjach radiowych i telewizyjnych,
imprezy kulturalno-religijne organizowane na terenie
kościelnym, listy i pisma okólne przeznaczone do użytku
wewnętrznego instytucji kościelnych oraz przeznaczone na
użytek służbowy tych instytucji druki, formularze i inne
dokumenty,

11) biuletyny zawierające informacje, w tym i opinie w
sprawach dotyczących statutowej działalności oraz druki,
formularze i zawiadomienia organizacji politycznych,
związków zawodowych i innych organizacji społecznych
przeznaczone dla członków tych organizacji do wewnętrznego
kolportażu i opatrzone taką klauzulą w wypadku, gdy
publikacja systematycznie narusza postanowienia art. 2,
Główny urząd może, po bezskutecznym ostrzeżeniu wydawcy,
poddać dany tytuł wydawniczy kontroli wstępnej na czas
ściśle określony, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.
Decyzja ta podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sadu
Administracyjnego na zasadach przewidzianych w niniejszej
ustawie,

12) publikacje do użytku wewnętrznego Sił Zbrojnych i
wewnętrzne imprezy wojskowe, podlegające kontroli wojskowych
organów ochrony tajemnicy,

13) wznowienia publikacji wydanych w Polsce Ludowej, które
już uprzednio uzyskały zezwolenie na druk,

14) publikacje utworów piśmiennictwa polskiego powstałych
przed rokiem 1918,

15) nuty, płyty i nagrania zawierające wyłącznie muzykę,

16) wystawy plastyczne i fotograficzne o charakterze
artystycznym,

17) imprezy artystyczne lub rozrywkowe o charakterze
wewnętrznym,

18) audycje radiofonii przewodowej,

19) druki artystyczne o charakterze oryginału,

20) publikacje bibliograficzne oraz dane bibliograficzne,

21) druki handlowe, firmowe oraz przeznaczone do użytku
osobistego,

22) druki na prawach rękopisu w ilości do 100 egzemplarzy.

2. Główny Urząd może, na wniosek zainteresowanego redaktora
gazety lub czasopisma, wydawcy albo osoby odpowiedzialnej za
widowisko, wyłączyć w całości lub w części spod kontroli
publikacje i widowiska, których zakres tematyczny wyklucza
możliwość naruszenia art. 2.

Art. 5.

Organy kontroli publikacji i widowisk nie mogą ustanawiać
zakazów publikacji i widowisk określonych autorów oraz
wydawać wytycznych interpretacyjnych w sprawie sposobu
przedstawiania wydarzeń, działalności instytucji i
poszczególnych osób.

Art. 6.

1. Główny Urząd podlega Radzie Państwa.

2. Prezesa Głównego Urzędu i wiceprezesów powołuje i
odwołuje Rada Państwa

3. Prezes Głównego Urzędu kieruje działalnością Głównego
Urzędu i nadzoruje działalność okręgowych urzędów.

Art. 7.

1. W Głównym Urzędzie działa Kolegium Głównego Urzędu.

2. Kolegium tworzą:

1) prezes Głównego Urzędu i wiceprezesi,

2) 9-12 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę
Państwa:

a) w jednej trzeciej spośród kandydatów przedstawionych
przez Prezesa Rady Ministrów,

b) w dwóch trzecich spośród kandydatów przedstawionych przez
organizacje polityczne, społeczne i związki twórcze.

3. Kolegium Głównego Urzędu:

1) opiniuje coroczne sprawozdania z działalności Głównego
Urzędu,

2) ocenia okresowe sprawozdania z działalności
poszczególnych okręgowych urzędów,

3) udziela opinii o kandydatach na dyrektorów okręgowych
urzędów,

4) rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w wypadkach
określonych statucie,

5) jest organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Głównego
Urzędu w innych sprawach należących do zakresu działania
organów kontroli publikacji i widowisk.

Art. 8.

1. Okręgowe urzędy tworzy się dla jednego lub kilku
województw.

2. Okręgowe urzędy tworzy i znosi oraz ustala ich siedziby i
terytorialny zasięg działania Rada Państwa, uchwały Rady
Państwa w tych sprawach podlegają opublikowaniu w Dzienniku
Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

3. Okręgowym urzędem kieruje dyrektor powoływany i
odwoływany przez Prezesa Głównego Urzędu.

Art. 9.

1. Rada Państwa okresowo, co najmniej raz w roku, rozpatruje
informacje i sprawozdania z działalności organów kontroli
publikacji i widowisk korzystając z opinii Rządu, Pierwszego
Prezesa Sadu Najwyższego, Prokuratora Generalnego Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej i Prezesa Naczelnego Sadu
Administracyjnego; Rada Państwa może zwracać się do
organizacji politycznych, związków zawodowych i innych
organizacji społecznych o przedstawienie uwag i opinii do
sprawozdań i informacji.

2. Rada Państwa przedstawia corocznie Sejmowi sprawozdania
ze swej działalności podejmowanej w stosunku do organów
kontroli publikacji i widowisk.

Art. 10.

1. Rada Państwa uchwala regulamin określający szczegółowy
tryb sprawowania kontroli publikacji i widowisk przez Główny
Urząd oraz okręgowe urzędy.

2. Organizację wewnętrzną Głównego Urzędu oraz okręgowych
urzędów określa statut nadany przez Radę Państwa na wniosek
Prezesa Głównego Urzędu; statut ustala także organizacje
oraz szczegółowy zakres i tryb działania Kolegium Głównego
Urzędu.


3. Uchwala Rady Państwa w sprawach wymienionych w ust. 1
podlega opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 11.

Postępowanie w sprawach należących do właściwości organów
kontroli publikacji i widowisk toczy się według przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego, ze zmianami
wynikającymi z przepisów niniejszej ustawy.

Art. 12.

1. Do kontroli okręgowego Urzędu w celu uzyskania zgody na
rozpowszechnianie przedstawia się:

1) w wypadku tekstów drukowanych - odbitki korektorskie po
złamaniu lub ich odpowiedniki, a za zgodą właściwego
okręgowego urzędu — maszynopisy nie później niż:

a) na 3 godziny przed przewidzianym w harmonogramie pracy
zakładu poligraficznego terminem rozpoczęcia druku gazety;
informacje przeznaczone do dzienników stanowiące serwis
bieżący udostępnia się sukcesywnie, a ostatnie nie później
niż na godzinę przed rozpoczęciem druku,

b) na 24 godziny przed rozpoczęciem druku tygodnika;
informacje i artykuły stanowiące komentarz do bieżących
wydarzeń udostępnia się sukcesywnie, nie później jednak niż
na 12 godzinę przed rozpoczęciem druku,

c) na 48 godzin przed rozpoczęciem druku czasopisma
ukazującego się w cyklu dłuższym niż tygodnik, a krótszym
niż dwumiesięcznik,

d) na 14 dni przed rozpoczęciem druku odnośnie pozostałych
czasopism,

2) w wypadku widowisk - tekst widowiska oraz przebieg próby
generalnej, a jeżeli widowisko oparte jest na tekście
dzieła, które już uprzednio uzyskało zezwolenie na druk,
publikacje lub wystawienie - przebieg próby generalnej; o
czasie i miejscu próby generalnej zawiadamia się nie później
niż na 48 godzin przed jej rozpoczęciem, a jeżeli
wystawienie utworu nie jest poprzedzone próbą generalną — na
48 godzin przed jego wystawieniem,

3) w wypadku widowisk telewizyjnych i audycji radiowych —
scenariusz programu co najmniej na 48 godzin przed
włączeniem do repertuaru, a następnie nie później niż na 24
godziny przed emisją - nagranie eksploatacyjne,

4) w wypadku dzienników telewizyjnych lub radiowych -
maszynopis informacyjny albo zapis magnetyczny lub filmowy
nie później niż na 24 godziny przed emisją; informacje
stanowiące serwis bieżący udostępnia się sukcesywnie, a
ostatnie nie później niż na 10 minut przed emisją, a audycje
stanowiące komentarz do bieżących wydarzeń - co najmniej na
6 godzin przed emisją,

5) w wypadku filmów - kopia robocza, nie później niż na 48
godzin przed włączeniem do programu,

6) w wypadku wystaw - ich ostateczny kształt, nie później
niż na 24 godziny przed ich otwarciem.

2. Zgłaszający do kontroli wstępnej publikację lub widowisko
ma obowiązek równocześnie podać organom kontroli miejsce
przekazania mu decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 2 i
3.

Art. 13.

1. Jeżeli przedstawiona do kontroli publikacja lub widowisko
nie narusza dóbr wymienionych w art. 2, właściwy okręgowy
urząd udzieli zgody na ich rozpowszechnianie, a jeżeli dobra
te narusza - wyda decyzję o zakazie rozpowszechniania
publikacji lub widowiska w całości lub w części.

2. Decyzja powinna być wydana i doręczona lub ogłoszona
stronie niezwłocznie, nie później niż w terminie:

1) 6 godzin - w odniesieniu do informacji rozpowszechnianych
przez radio i telewizję,

2) 12 godzin - w odniesieniu do materiałów o charakterze
informacyjnym rozpowszechnianych w dziennikach i
czasopismach ukazujących się nie rzadziej niż raz na tydzień
oraz 48 godzin - w odniesieniu do pozostałych materiałów,

3) 48 godzin - w odniesieniu do widowiska,

4) 1 miesiąca - w odniesieniu do druku akcydensowego lub
czasopisma ukazującego się nie rzadziej niż raz na miesiąc,

5) 3 miesięcy - w odniesieniu do pozostałych wydawnictw,

3. Od decyzji okręgowego urzędu lub w razie jej nie wydania
w terminach wskazanych w ust. 2 przysługuje w terminie 7 dni
od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji a w wypadku
niewydania decyzji - od dnia upływu terminu przewidzianego w
ust. 2, odwołanie do Głównego Urzędu. Decyzja Głównego
Urzędu powinna być wydana i doręczona lub ogłoszona stronie
niezwłocznie, nie później niż w terminie:

1) 3 dni - w odniesieniu do artykułu stanowiącego komentarz
do bieżących wydarzeń,

2) 7 dni - w odniesieniu do dziennika lub czasopisma
wydawanego nie rzadziej niż raz na tydzień,

3) 14 dni - w odniesieniu do widowiska,

4) 1 miesiąca - w odniesieniu do pozostałych wydawnictw.

4. W wypadku nieprzekazania decyzji negatywnej stronie,
która dopełniła warunków przewidzianych w art. 12 ust. 2, w
terminach wskazanych w ust. 3, treść podlegająca kontroli
może być rozpowszechniona.

5. Wskazana w decyzji podstawa prawna nie może być zmieniana
w toku postępowania przez urząd, który wydal decyzje.

6. Okręgowe urzędy mają prawo kontroli sprawdzającej
każdorazowo zgodność przebiegu widowiska z zaakceptowanym
tekstem i przebiegiem próby generalnej. W razie stwierdzenia
rażącej niezgodności mogą zakazać dalszego jego
udostępniania do czasu przywrócenia stanu pierwotnego.

Art. 14.

1. Za zgodą autora redaktor gazety lub czasopisma, wydawca
albo organizator widowiska lub wystawy może, a na zadanie
autora jest obowiązany zaznaczyć w tekście lub w odrębnej
informacji albo w układzie wystawy ingerencje organu
kontroli publikacji i widowisk, z podaniem podstawy prawnej
tej ingerencji wskazanej w decyzji tego organu.

2. W wypadku śmierci autora prawa określone w ust. 1
przechodzą na jego spadkobierców, a w ich braku na wydawcę.


3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje sie w wypadku
zaskarzenia decyzji do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Art. 15.

1. Decyzje dotyczace zakazu publikacji i widowisk moga być
zaskarżone do Naczelnego Sadu Administracyjnego na zasadach
i w trybie określonym w Kodeksie postępowania
administracyjnego, ze zmianami wynikającymi z przepisów
niniejszej ustawy.

2. Skargę na decyzje Głównego Urzędu można wnieść do
Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od dnia
jej doręczenia lub ogłoszenia. Główny Urząd przekazuje
skargę wraz z aktami sprawy do Naczelnego Sadu
Administracyjnego w terminie 7 dni od dnia jej wniesienia.

3. Skargi, o których mowa w ust. 1, są tymczasowo wolne od
opłat sądowych; o opłatach tych Naczelny Sad Administracyjny
orzeka w orzeczeniu kończącym postępowanie.

4. Naczelny Sąd Administracyjny bada zgodność zaskarżonej
decyzji z treścią niniejszej ustawy oraz zgodność z innymi
przepisami prawa w zakresie przewidzianym w Kodeksie
postępowania administracyjnego.

5. W sprawach dotyczących widowisk oraz publikacji
przeznaczonych dla dziennika lub tygodnika termin rozprawy w
Naczelnym Sadzie Administracyjnym powinien być wyznaczony
nie później niż w ciągu 7 dni, a w pozostałych sprawach -
nie później niż w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi do
Naczelnego Sadu Administracyjnego, chyba ze zachodzą
przeszkody formalne.

6. W postępowaniu przed Naczelnym Sadem Administracyjnym
mogą na wniosek skarżącego brać udział w charakterze stron
także związki zawodowe, stowarzyszenia wyższej użyteczności
oraz zarejestrowane stowarzyszenia naukowe i twórcze, które
nie brały udziału w postępowaniu administracyjnym.

Art. 16.

1. Okręgowy urząd może zakazać rozpowszechniania określonego
numeru czasopisma zagranicznego lub książki wydanej za
granicą, filmu lub zapisu magnetycznego albo innej
publikacji, jeżeli ich treść narusza przepisy ustawy.

2. Główny Urząd może pozbawić debitu na okres od jednego do
pięciu lat czasopismo zagraniczne, w stosunku, do którego co
najmniej trzykrotnie orzeczono zakaz rozpowszechniania;
zarządzenie w tej sprawie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ,,Monitor
Polski''.

3. Biblioteki naukowe oraz biblioteki stowarzyszeń twórczych
i towarzystw naukowych moga sprowadzać i gromadzić w celach
uzasadnionych ich statutową działalnością publikacje
zagraniczne, których rozpowszechnianie jest zakazane.

4. Uprawnienie do sprowadzania publikacji zagranicznych
objętych zakazem rozpowszechniania lub pozbawionych debitu
przysługuje instytucjom i osobom, którym jest to potrzebne
dla celów zawodowych lub naukowych. Główny Urząd może
wyrazić zgodę na sprowadzenie takich publikacji w innym
celu.

Art. 17.

Kto uchyla sie od obowiązku poddania publikacji lub
widowiska kontroli określonej w ustawie albo nie stosuje sie
do zakazów wynikających z decyzji i zarządzeń organów
kontroli publikacji i widowisk, podlega karze grzywny do
5.000 zł.

Art. 18.

1. Jeżeli publikacja podlega kontroli na podstawie przepisów
niniejszej ustawy, wydawca może odstąpić od wydania utworu
będącego taka publikacja z przyczyn uzasadniających, zgodnie
z przepisami prawa autorskiego, odstąpienie od umowy w
każdym czasie jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
zakazie publikacji.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do widowisk.

Art. 19.

W art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne
(Dz..U. Nr 10, poz. 56) dodaje sie ust. 5 w brzmieniu: "5.
Decyzje dotyczace przepadku utworów i przekazów informacji,
o których mowa w ust. 1, moga być zaskarżone do Naczelnego
Sadu Administracyjnego na zasadach określonych w Kodeksie
postępowania administracyjnego".

Art. 20.

1. Sprawy zastrzeżone do właściwości Głównego Urzędu
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk i jego organów
terenowych w przepisach utrzymanych w mocy w myśl art. 23
oraz sprawy zastrzeżone do właściwości tych organów w
przepisach szczególnych przechodzą odpowiednio do
właściwości Głównego Urzędu oraz okręgowych urzędów.

2. Pracownicy dotychczasowego Głównego Urzędu Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk i jego organów terenowych stają
się odpowiednio pracownikami Głównego Urzędu oraz okręgowych
urzędów.

Art. 21.

1. Do pracowników organów kontroli publikacji i widowisk
stosuje się przepisy w sprawie praw i obowiązków pracowników
państwowych.

2. Zasady wynagradzania pracowników organów kontroli
publikacji widowisk ustala Rada Państwa.

Art. 22.

1. Postępowanie w sprawach kontroli publikacji i widowisk
wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do
tego dnia nie zakończone toczy się do zakończenia w danej
instancji według przepisów dotychczasowych.

2. Przepisy ustawy dotyczace zaskarżania do Naczelnego Sadu
Administracyjnego decyzji w sprawach kontroli publikacji i
widowisk stosuje się do decyzji wydanych w sprawach, w
których postępowanie w pierwszej instancji wszczęte zostało
po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 23.

Traci moc dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (Dz.
U. Nr 34, poz. 210, z 1948 r. Nr 36, poz. 257, z 1952 r. Nr
19, poz. 114 oraz z 1953 r. Nr 49, poz. 239), z wyjątkiem
przepisów dotyczących spraw udzielania zezwoleń na wydawanie
czasopism, jak również rejestracji i kontroli zakładów
poligraficznych, zakładów wytwarzających pieczątki, zakładów
wytwarzających publikacje i ilustracje sposobem
światłoczułym oraz aparatów do powielania.

Art. 24.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1981 r.


Warszawa, 31 VII 1981

Edward Duda Sekretarz Rady Państwa Henryk Jabłoński
Przewodniczący Rady Państwa

"Dziennik Ustaw" nr 20 z 12 VIII 1981, poz. 99.
--------------------------------------------------------------------------------

powrot | email

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 01 kwie 2008, 14:24

nie no spoko robaki są dobre... czyste białko ale nie dla każdego ;) a co do ustawy to bardzo fajna. Zmieńmy tylko kilka wyrazów i bedzie leżeć ... jak ulał :)
A może powołać zespół i na bazie tej starej dobrze sprawdzonej ustawy opracować nowy regulamin forum ? Wtedy nik go nam nie zamknie :)
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2008, 14:30 przez sikor, łącznie zmieniany 1 raz.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Wojo
Site Admin
Posty: 18
Rejestracja: 24 kwie 2006, 13:59
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Wojo » 01 kwie 2008, 14:31

Ciekaw jestem, tylko co stanowi podstawy prawne tego typu porozumień.

StaryWilk pisze:Zamknąć i już.
Przecież to ogromne źródło informacji, dyskusji i rozważania problemów i sporów, jestem przeciwny.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2008, 14:31 przez Wojo, łącznie zmieniany 1 raz.
pwd. Wojciech "Wojo" Płoskonka HO

Wydział Zagraniczny GK ZHP
Wydział Nowych Technologii GK ZHP
Wodny Krąg Starszyzny Harcerskiej "Ars Vivendi"

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 01 kwie 2008, 14:32

Wojo pisze:Ciekaw jestem, tylko co stanowi podstawy prawne tego typu porozumień.

StaryWilk pisze:Zamknąć i już.
Przecież to ogromne źródło informacji, dyskusji i rozważania problemów i sporów, jestem przeciwny.
no co Ty ? raczej dezinformacji, zbędnych dyskusji i bezsensownych rozważań... :)
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Wojo
Site Admin
Posty: 18
Rejestracja: 24 kwie 2006, 13:59
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Wojo » 01 kwie 2008, 14:35

sikor pisze:
Wojo pisze:Ciekaw jestem, tylko co stanowi podstawy prawne tego typu porozumień.

StaryWilk pisze:Zamknąć i już.
Przecież to ogromne źródło informacji, dyskusji i rozważania problemów i sporów, jestem przeciwny.
no co Ty ? raczej dezinformacji, zbędnych dyskusji i bezsensownych rozważań... :)
No tak, też, w pewnym zasięgu to prawda. Ale oficjalne forum to jednak twór często przydatny.
pwd. Wojciech "Wojo" Płoskonka HO

Wydział Zagraniczny GK ZHP
Wydział Nowych Technologii GK ZHP
Wodny Krąg Starszyzny Harcerskiej "Ars Vivendi"

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 01 kwie 2008, 14:40

E nie... za dużo ludzi czyta... zawsze może się wypowiedzieć ktoś nie tak jak trzeba i wtedy fakt poznajesz wroga ale ktoś inny te się może o tym dowiedzieć i szkody mogą być duże. A zdanie tych z dołów ? Kogo obchodzi.
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Maciek P
Stały bywalec
Posty: 3472
Rejestracja: 03 mar 2007, 15:55
Lokalizacja: Inspektorat HSG/HSRD
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Maciek P » 01 kwie 2008, 14:40

Niech żyje wolność słowa. :/
Maciej Pietraszczyk 503-664-824
hsg@zhp.pl; maciej.pietraszczyk@strazgraniczna.pl

Nad sruby korouhev zavlála, to v¹ak neznaèí, ¾e je tam sláva,
v¹em vìrným poka¾dé nesmírnou sílu a jednotu dává,
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítìzí, v pravdì je síla.

StaryWilk
Stały bywalec
Posty: 2830
Rejestracja: 28 lut 2003, 13:47
Lokalizacja: Biały Szczep
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: StaryWilk » 01 kwie 2008, 14:45

Maciek P pisze:Niech żyje wolność słowa. :/
Korzystając z wolności słowa i druku w publikacjach i
widowiskach nie można:

1) godzić w niepodległość lub integralność terytorialną
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

2) nawoływać do obalenia, lżyć, wyszydzać lub poniżać
konstytucyjny ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,

3) godzić w konstytucyjne zasady polityki zagranicznej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej sojusze,

4) uprawiać propagandy wojennej,

5) ujawniać wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, w
tym tajemnicę gospodarczą oraz tajemnicę służbową dotyczącą
obronności i Sił Zbrojnych,

6) nawoływać do popełnienia przestępstwa lub je pochwalać,

7) ujawniać bez zgody zainteresowanych stron wiadomości z
postępowania przygotowawczego oraz rozpowszechniać
wiadomości z rozprawy sadowej prowadzonej z wyłączeniem
jawności,

8) naruszać uczuć religijnych i uczuć osób niewierzących,

9) propagować dyskryminacji narodowościowej i rasowej,

10) propagować treści szkodliwych obyczajowo, a w
szczególności alkoholizmu, narkomanii, okrucieństwa i
pornografii.

StaryWilk
Stały bywalec
Posty: 2830
Rejestracja: 28 lut 2003, 13:47
Lokalizacja: Biały Szczep
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: StaryWilk » 01 kwie 2008, 14:47

Wojo pisze:
sikor pisze:
Wojo pisze:Ciekaw jestem, tylko co stanowi podstawy prawne tego typu porozumień.Przecież to ogromne źródło informacji, dyskusji i rozważania problemów i sporów, jestem przeciwny.
no co Ty ? raczej dezinformacji, zbędnych dyskusji i bezsensownych rozważań... :)
No tak, też, w pewnym zasięgu to prawda. Ale oficjalne forum to jednak twór często przydatny.
Art. 17.

Kto uchyla sie od obowiązku poddania publikacji lub
widowiska kontroli określonej w ustawie albo nie stosuje sie
do zakazów wynikających z decyzji i zarządzeń organów
kontroli publikacji i widowisk, podlega karze grzywny do
5.000 zł.

Maciek P
Stały bywalec
Posty: 3472
Rejestracja: 03 mar 2007, 15:55
Lokalizacja: Inspektorat HSG/HSRD
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Maciek P » 01 kwie 2008, 15:00

Ludu harcerski! W obronie wolności forum ZHP i wolnego słowa! NA BARYKADY!!!!
Maciej Pietraszczyk 503-664-824
hsg@zhp.pl; maciej.pietraszczyk@strazgraniczna.pl

Nad sruby korouhev zavlála, to v¹ak neznaèí, ¾e je tam sláva,
v¹em vìrným poka¾dé nesmírnou sílu a jednotu dává,
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítìzí, v pravdì je síla.

Stary Wedrowiec
Stały bywalec
Posty: 363
Rejestracja: 13 gru 2006, 15:16
Lokalizacja: 21 KDSH "Wędrowcy"
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Stary Wedrowiec » 01 kwie 2008, 15:06

Wodzu a czy mamy wyciągnąć karabiny czy nasze stare miecze wystarczą. Albo siedźmy dalej w lesie to zrobimy zasadzkę.
pwd. Piotr Winiarski ćw.
Drużynowy 21 KWDW Grot
Członek KH
Hufiec Pionki

Maciek P
Stały bywalec
Posty: 3472
Rejestracja: 03 mar 2007, 15:55
Lokalizacja: Inspektorat HSG/HSRD
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: Maciek P » 01 kwie 2008, 15:07

Idźcie przez zboże, we wsi Moskal stoi.
Maciej Pietraszczyk 503-664-824
hsg@zhp.pl; maciej.pietraszczyk@strazgraniczna.pl

Nad sruby korouhev zavlála, to v¹ak neznaèí, ¾e je tam sláva,
v¹em vìrným poka¾dé nesmírnou sílu a jednotu dává,
ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítìzí, v pravdì je síla.

Wojo
Site Admin
Posty: 18
Rejestracja: 24 kwie 2006, 13:59
Hufiec:
Chorągiew:
Kontakt:

Post autor: Wojo » 01 kwie 2008, 15:14

StaryWilk pisze:Art. 17.

Kto uchyla sie od obowiązku poddania publikacji lub
widowiska kontroli określonej w ustawie albo nie stosuje sie
do zakazów wynikających z decyzji i zarządzeń organów
kontroli publikacji i widowisk, podlega karze grzywny do
5.000 zł.
Ciekawe, ale nadal nie znamy samego dokumentu. Słyszałem że udostępniony ma być na dniach.
pwd. Wojciech "Wojo" Płoskonka HO

Wydział Zagraniczny GK ZHP
Wydział Nowych Technologii GK ZHP
Wodny Krąg Starszyzny Harcerskiej "Ars Vivendi"

sikor
Stały bywalec
Posty: 3461
Rejestracja: 13 sty 2004, 17:56
imię i nazwisko: Janusz Sikorski
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Polska
Hufiec: Ziemi Tyskiej
Chorągiew: Śląska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: sikor » 01 kwie 2008, 15:30

Maciek P pisze:Idźcie przez zboże, we wsi Moskal stoi.
To ja przekuwam kose wskaż tylko gdzie harmaty stoją
hm. Janusz Sikorski HR
Redaktor Naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"
lesni.pl hr.bci.pl
Przewodniczący ŚKPW

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „O Forum...”