Stanowisko GK ZHP w sprawie kierunków prac nad zmianami w s

Zablokowany
dokumenty
Stały bywalec
Posty: 1551
Rejestracja: 27 maja 2002, 10:23
imię i nazwisko: Czesław Przybytek
stopień instruktorski: hm
stopień harcerski: HR
Lokalizacja: Krakowska 19 Lotnicza
Hufiec: Kraków-Krowodrza
Chorągiew: Krakowska
organizacja: ZHP
Kontakt:

Post autor: dokumenty » 14 lip 2005, 08:27

http://www.zjazd.zhp.pl/index.php?do=st ... ,0003,0003

Stanowisko GK ZHP w sprawie kierunków prac nad zmianami w statucie ZHP

1. Główna Kwatera ZHP uważa, że jednym z ważnych zadań przed XXXIII Zjazdem ZHP jest prowadzenie instruktorskiej dyskusji w sprawie kierunków zmian w Statucie ZHP. Konieczne jest powołanie w terminie do 15 marca br. przez Naczelnika ZHP w uzgodnieniu z Przewodniczącym ZHP, Przewodniczącą CKR i Przewodniczącym NSH specjalnej Komisji Statutowej składającej się z przedstawicieli wszystkich władz naczelnych i przedstawicieli harcerskich komend.

Podstawą prac nad zmianami w Statucie mogą być:
- efekty dyskusji prowadzonej w Związku w ramach realizacji Stanowiska XXXII Zjazdu ZHP nt. osobowości prawnej jednostek terenowych
- uchwały zjazdów hufców i chorągwi, stanowiska władz naczelnych, w tym niniejsze stanowisko Głównej Kwatery ZHP
- ocena realizacji dotychczasowej Strategii rozwoju ZHP oraz wnioski z prac nad nową Strategią na lata 2006-2009

2. Na podstawie dotychczasowych analiz oraz kierunków jakie wyznaczy nowa Strategia rozwoju ZHP - oczekiwania dotyczące zmian można sformułować w 2 obszarach:
1) grupa poprawek porządkowych, uściśleń, modyfikacji wynikających z doświadczeń codziennego stosowania zapisów dotychczasowego Statutu ZHP,
2) grupa zmian zasadniczych uwzględniających postulat osobowości prawnej jednostek terenowych i takich zmian w zarządzaniu, o których mowa w stanowiskach Rady Naczelnej z dnia 27 czerwca 2004 r.

3. Główna Kwatera ZHP uważa, że rejestr spraw związanych z 1 grupą poprawek jest otwarty, ale powinien obejmować m.in.:
a) próbę współczesnego i docelowego określenia roli, zadań i oczekiwań wobec takich grup członków dorosłych jak: starszyzna, seniorzy, instruktorzy
b) jeszcze bardziej otwartą formułę członkostwa wspierającego i ruchu przyjaciół harcerstwa,
c) zróżnicowanie praw i obowiązków członków wspierających od członków zwyczajnych,
d) usunięcie niejasności dotyczących pełnienia funkcji instruktorskich (paragraf 22) i zaliczania służby instruktorskiej,
e) rozważenia przywrócenia zawieszenia członkostwa,
f) podkreślenie roli oraz zadań związku drużyn i szczepu w pracy wychowawczej i funkcjonowaniu wspólnoty hufca,
g) doprecyzowanie przepisów 37 dotyczącego zakazów łączenia funkcji we władzach statutowych,
h) doprecyzowanie posiadania przez członków ZHP czynnego i biernego prawa wyborczego
i) doprecyzowanie przepisów dotyczących zjazdów hufców i chorągwi (sprawa programów rozwoju, niejasności dotyczące sprawozdań, absolutorium),
j) wprowadzenia obligatoryjnie funkcji skarbnika hufca,
k) doprecyzowanie zadań poszczególnych władz aby uniknąć pokrywania się kompetencji

4. Na podstawie dotychczasowych konsultacji w sprawie osobowości prawnej jednostek terenowych Główna Kwatera ZHP opowiada się za prowadzeniem dalszych prac w oparciu o następujące kierunki
- zapisania w Statucie ZHP:
a) wprowadzenia osobowości prawnej chorągwi jako normy statutowej i wprowadzenia możliwości nadawania osobowości prawnej dla niektórych hufców
w dalszej kolejności - po spełnieniu określonych warunków
b) wprowadzenie w związku z powyższym zmian w flustroju chorągwi i władz naczelnych w tym m.in.: wprowadzenie władzy uchwałodawczej pomiędzy zjazdami w chorągwi (rada chorągwi z przewodniczącym na czele lub coroczny zjazd sprawozdawczy), z obowiązkiem m.in. zatwierdzenia budżetów, planów i sprawozdań finansowych, udzielania absolutorium, podejmowania decyzji o najważniejszych sprawach między zjazdami. GK ZHP opowiada się za wprowadzeniem na poziomie chorągwi analogicznie jak na poziomie krajowym: władzy uchwałodawczej - Rady Chorągwi, władzy wykonawczej (zarządu) - komendy, władzy rewizyjnej oraz sądu harcerskiego z prawem rozstrzygania spraw w trybie dwuinstancyjnym.
c) wprowadzenie obowiązku dotyczącego kontrasygnaty GK ZHP wobec decyzji władz chorągwi w sprawach nieruchomości
d) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez harcerskie komendy
- w przepisach wprowadzających:
a) przekazanie praw do całego dotychczas używanego majątku jednostkom terenowym (z zastrzeżeniem, o którym mowa w p. 4c)
b) regulacje przejściowe dotyczące czasu i trybu wprowadzenia nowego ustroju chorągwi
c) regulacja dotycząca rozliczeń majątkowych i finansowych w związku z usamodzielnieniem jednostek terenowych posiadających osobowość prawną:
- przejęcie aktywów i pasywów własnych jednostki
- "partycypacja" w ewentualnych zobowiązaniach ogólnozwiązkowych występujących na dzień decyzji Zjazdu ZHP
d) regulacje związane z procesem wyodrębniania działalności gospodarczej
e) regulacje dotyczące finansowania działalności statutowej władz naczelnych
hm. Czesław Przybytek HR
tel.kom. 519-160-185

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „XXXIII Zjazd ZHP”