Komunikat Naczelnictwa PH nr 3 - grudzień '2007

forum Poczt Harcerskich
Zablokowany
PH 101 Lomża
Użytkownik
Posty: 70
Rejestracja: 20 wrz 2007, 20:07
Hufiec:
Chorągiew:

Post autor: PH 101 Lomża » 29 gru 2007, 18:50

Komunikat N.PH nr 3 – grudzień ’2007

Druhny i Druhowie!
Naczelnicy Poczt Harcerskich!

... W tych dniach mija II rocznica działalności PH 156 Wałbrzych. Nasze gratulacje i... do zobaczenia na Waszej wystawie osiągnięć wydawniczych za 48 lat!

Korzystając z okazji jeszcze raz składam wszystkim serdeczne życzenia Świąteczno – Noworoczne; zdrowia, mile spędzonego czasu w gronie najbliższych, powodzenia w nauce / pracy, życiu osobistym, a przede wszystkim ciekawych projektów wydawniczych i stałych kontaktów z naczelnictwem i innymi pocztami…

W dniu 15 grudnia 2007 r. w siedzibie Głównej Kwatery ZHP odbyło się II posiedzenie Naczelnictwa Poczt Harcerskich, w którym udział wzięli: phm. Katarzyna Wajdzik HO, hm. Wiesław Grobelny HR, hm. Urszula Bugaj, hm. Marek Bieżanowski HR i hm. HF Karwowski HR. Z ramienia kierownictwa Głównej Kwatery uczestniczyła dh. Magdalena Wrzesińska – Szef Biura ZHP.
Omawiane tematy:
1. Obieg dokumentacji i informacji z Głównej Kwatery do naszej specjalności. Archiwalia.
2. Zasady udziału poczt harcerskich w imprezach centralnych. Dotacje do wydawnictw.
3. Biuletyn „Pocztowe Komunikaty”
4. Zasady rejestracji i szkolenie nowych poczt harcerskich – jakie dokumenty należy stosować przy szkoleniu...
5. Podział zadań pomiędzy członków Naczelnictwa PH.
6. Sprawozdawczość – sprawozdanie za rok 2007.
7. Sprawy różne, organizacyjne.

- W celu uniknięcia „zalegania” w Głównej Kwaterze korespondencji kierowanej do naszej Specjalności zwrócono się z oficjalnym wnioskiem do Szefa Biura ZHP o bezpośrednie kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności poczt harcerskich, informacji wewnątrz organizacyjnej i materiałów szkoleniowo-promocyjnych bezpośrednio na adres naczelnika Poczt Harcerskich. Przypomina się, że naczelnicy PH wszelką korespondencję, w celu przyśpieszenia jej realizacji, powinni kierować bezpośrdnio na adres naczelnika Poczt Harcerskich, zaś dotyczącą sprawozdawczości -> do dh. Marka Bieżanowskiego...
- Omówiono sposób i stan archiwalii przekazanych przez dh. Jacka Borowca oraz przez dh. Michała Boruna – dh Michał, jak już informowaliśmy, przekazał wszystkie wypracowane podczas swojej kadencji dokumenty w zapisie elektronicznym.
Podjęto decyzję, że korespondencja ogólna naczelnictwa z lat minionych (do 2004 roku) zostanie przygotowana do złożenia w archiwum, zaś pozostałe dokumenty będą posegregowane w teczkach zagadnieniowych, ponumerowane i opisane w wykazach teczek.
- Jednogłośnie przyjęto obowiązujące w latach 90-tych „Zasady obsługi pocztowej centralnych przedsięwzięć programowych ZHP przez poczty harcerskie”, które po przeprowadzonych wyrywkowych konsultacjach z naczelnikami PH zostały skierowane do Naczelnika ZHP w prośbą o zatwierdzenie. O ewentualne dotacje i akredytacje poczty harcerskie odtąd będą tradycyjnie zwracały się do Głównej Kwatery drogą służbową, poprzez Naczelnictwo PH.
- Przyjęto informację o sytuacji i przygotowaniach do obsługi pocztowej IX Zlotu Skautów Europy Środkowej– Slilesia’2008. Ustalono, że wszystkie poczty harcerskie powinny przygotować prezentacje własnych wydawnictw na kartach wystawowych, zaś Naczelnictwo przygotuje prezentację multimedialną – spotkanie poczt i prezentacja nastąpi w Dniu Poczt Harcerskich tj. 6 sierpnia 2008... Szczegóły wkrótce.
- Nawiązując do „Koncepcji programowej ZHP na 100.lecie Harcerstwa Polskiego” przedyskutowano temat zamierzeń poczt harcerskich na Zlot 100.lecia Harcerstwa Polskiego – Kraków’2010;
Przyjęto, że należy przedstawić projekt wydawnictw, z jakimi poprzez Główną Kwaterę trzeba niezwłocznie zwrócić się do Dyrekcji Poczty Polskiej.
Przyjęto też, że dh. K. Wajdzik wraz z dh. M. Bieżanowskim, przy współudziale krakowskich PH opracują projekt planu działania sztabu poczt harcerskich na Zlocie 100.lecia Harcerstwa – najpóźniej do marca 2008.
- Przyjęto, że nasz biuletyn informacyjno-szkoleniowy będzie nadal nosił nazwę „Pocztowe Komunikaty. Kwartalnik Specjalności Poczt Harcerskich ZHP”. Za właściwy dobór i opracowanie materiałów odpowiadać będą wszyscy członkowie Naczelnictwa PH i przesyłać elektronicznie do dh. Karwowskiego, który będzie dokonywał akceptacji, składu i wydruku tychże.
Nieodzownym atutem wydawniczym jest stały spływ informacji do kolejnych biuletynów od wszystkich poczt harcerskich.
Jeśli zgodnie z przesłanym preliminarzem, kierownictwo GK ZHP wyasygnuje pieniądze na wydruk i kolportaż Po.Komu. – będą one przesyłane do wszystkich poczt harcerskich realizujących ustalone zadania i utrzymujących kontakt z naczelnictwem, jeśli nie – tylko do tych, które zechcą współuczestniczyć w kosztach...
Z czasem wszystkie numery Po.Komu. będą zamieszczane na naszej stronie w Internecie...
- Mając na uwadze dowolność wydawniczą niektórych PH (nie przestrzeganie przepisów Poczty Polskiej), po dyskusji przyjęto, że każda nowopowstała poczta harcerska, a obowiązkowo jej naczelnik, musi przejść przeszkolenie podczas śródrocznych spotkań (złazy, zbiórki polowe, warsztaty). Przed każdorazowym zarejestrowaniem nowej poczty harcerskiej będzie dokładnie sprawdzane, czy w danej miejscowości nie było wcześniej powołanych, aktualnie nie działających poczt harcerskich, co ograniczy kolejne nowe rejestracje, a jednocześnie utrzyma ciągłość historyczną – przyjęto się, że w takich przypadkach będą podejmowane stosowne rozmowy z komendami hufców i samymi zainteresowanymi w celu reaktywacji nieaktywnych poczt.
Przyjęto, że naczelnikiem poczty harcerskiej może być powołana pełnoletnia osoba – instruktor ZHP, lub z otwartą próbą przewodnika/czki.
- Wypracowano program kolejnej zbiórki polowej NPH towarzyszącej XV Ogólnopolskiemu Zlotowi Druha Szarego – Drozdowo’08 oraz przyjęto tematykę warsztatów szkoleniowo-integracyjnych... szczegóły wkrótce.
- Dokonano podziału zadań wynikających w projektu regulaminów i z racji zadań bieżących:
- dh. Wiesław Grobelny – będzie sprawował opiekę merytoryczną nad pocztami z rejonu północno-zachodniej Polski, oraz uporządkuje dokumentację archiwalną dot. starej korespondencji do/z Naczelnictwa za lata 1992 – 2004. Taka się zachowała! Termin – najpóźniej do marca 2008. Następnie przekaże do dyspozycji naczelnikowi Poczt Harcerskich
- dh. Katarzyna Wajdzik – odpowiada za prowadzenie dokumentacji ze spotkań Naczelnictwa, promocję specjalności w szerokim tego słóowa znaczeniu, opracowanie slajdów do prezentacji z dostępnych materiałów na temat Specjalności Poczt Harcerskich oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad pocztami z rejonu Polski południowej (wspólnie z dh. Markiem Bieżanowskim)
- dh. Urszula Bugaj – będzie dbała o nasz wizerunek jako Specjalności PH i opracowywanie informacji do mediów oraz będzie służyła pomocą naczelnikowi Poczt Harcerskich w kontaktach w władzami centralnymi… Wraz z dh. Aliną Nowak utorują drogę do spotkania roboczego (od lat nie doprowadzonego do skutku) z Dyrekcją Poczty Polskiej…
- dh. Marek Bieżanowski – będzie nadal gromadził i opracowywał zbiory wydawnictw i sprawozdań poszczególnych PH, będzie informował Naczelnictwo (e-mail) o realizacji obowiązku sprawozdawczego do 5 kwietnia każdego roku. Ponadto dokona segregacji otrzymanych dokumentów sprawozdawczych z lat ubiegłych oraz udzieli wszechstronnej pomocy dh. Katarzynie Wajdzik…
- dh. Edward Kondratiuk – dokona przebudowy naszej strony w Internecie, na bieżąco będzie sprawował serwis i zamieszczał informacje na tej stronie uzgodnione z naczelnikiem Poczt Harcerskich WS GK ZHP. Za dotychczasowy ogrom wykonanej pracy „od podstaw” Naczelnictwo składa serdeczne podziękowanie…
- dh. Tadeusz Uliński – w ramach swoich możliwości będzie nadal sprawował szeroko rozumiane doradztwo w sprawach naszej Specjalności oraz dokonywał prezentacji ciekawostek w kąciku filatelistycznym Po.Komu.
- dh. Henryk Karwowski – będzie sprawował opiekę merytoryczną nad pocztami z rejonu Polski północno-wschodniej. Reprezentował Specjalność i nadzorował realizację zadań wynikających z regulaminów działalności Specjalności PH i Naczelnictwa oraz uchwał XXII Ogólnopolskiego Zlotu Naczelników Poczt Harcerskich – Kokotek’2007...
Wszyscy członkowie Naczelnictwa PH, z chwilą ostatecznego dopracowania pełnego wykazu poczt przez dh. Karwowskiego, dokonają prób kontaktu z pobliskimi komendami hufców, w których są - były powołane poczty harcerskie, w celu zebrania jak najwięcej informacji o losach tych poczt.

- W sprawie zaliczania służby na niwie działalności poczt harcerskich nie ma zmian: przyjęto, że podstawowymi dokumentami do zaliczenia tej służby nadal pozostaje nadesłanie do CAPH po trzy egzemplarze wydawnictw i opisowego sprawozdania z działalności danej PH (można korzystać ze wzoru zamieszczonego na stronie www.specjalnosci.zhp.pl).

- Nasze regulaminy nadal są w sferze oczekiwań; nie zostały dotąd dopracowane i przedstawione do zatwierdzenie w stosownej wersji wymaganej przez GK…

- Zostały podjęte próby wznowienie kolejnej edycji metalowych odznak Poczt Harcerskich –ilościowe zapotrzebowanie należy zgłaszać do dh. Karwowskiego. Odznaki będą odpłatne.

Uznano za priorytetową sprawę zbieranie wszelkich materiałów i fotografii ze zlotów, sabatów, złazów itp. opracowanie ich i przekształcenie w kronikę naszej specjalności – tą drogą prosi się wszystkich posiadaczy ww. periodyków o udostępnienie ich. Po zeskanowaniu gwarantowany jest zwrot użyczonych materiałów!

Przypomnienia:

- niech już stanie się tradycją, że nadal nadsyłacie swoje propozycje graficzne na kolejne okładki Po.Komu. (tą droga dziękujemy tym wszystkim Naczelnikom PH, którzy zadali sobie tyle trudu i nadesłali propozycje do grudniowego biuletynu. Tak trzymać!...

- powoli proszę przygotowywać się do okresu spisowego – arkusze spisowe przedkładamy w jednostkach macierzystych (a nie do naczelnictwa PH)

- nadal oczekuję na ankiety aktualizacyjne stan PH – do tej pory nadesłało je naprawdę niewielu Naczelników – tym, którzy nadeslali, serdecznie dziękuję! Ostatnia taka akcja była w 1998 r... pilnie musimy dokonać uzupełnień!

- w miesiącu lutym, na starych warunkach, przeprowadzony zostanie Plebiscyt na najładniejsze wydawnictwa PH za rok 2007 - szczegóły w styczniowym komunikacie.

- z dniem 31 marca upływa termin nadsyłania naszych rocznych sprawozdań opisowych i obowiązkowych egzemplarzy wydawnictw za 2007 r do dh. Marka Bieżanowskiego – proszę, nie zwlekajmy na ostatnią chwilę. Archiwista też człowiek, ma swoje życie prywatne…

Czuwaj!

Naczelnik Poczt Harcerskich Wydz. Spec. GK ZHP
hm. Henryk F. Karwowski HR
Ostatnio zmieniony 29 gru 2007, 19:23 przez PH 101 Lomża, łącznie zmieniany 1 raz.

Zablokowany
nowoczesne kuchnie warszawa

Wróć do „Poczty Harcerskie”